TRAININGSVOORWAARDEN

Indien u na het volgen van een proefworkout, lid wil worden wordt u verzocht een trainingsvoorwaarden /
inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen zoals hieronder weergegeven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN TRAININGSVOORWAARDEN

 1. Lidmaatschap / lidmaatschapspassen zijn niet overdraagbaar.
 2. Het lidmaatschapsgeld dient per maand vooruit te worden voldaan gerekend vanaf de datum van inschrijving.
 3. Bij betaling achteraf zal 2,50 euro per te betalen maand in rekening worden gebracht.
 4. U mag op elk gewenst tijdstip wisselen van de door u gekozen trainingsvorm.
 5. Indien u opzegt of tijdelijk stopt, dient u bij hervatting opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 6. Tijdens uw afwezigheid b.v. door vakantie dient het lidmaatschapsgeld te worden doorbetaald. De door u verzuimde lessen en/of uren tijdens deze periode mogen worden ingehaald op een door u te kiezen tijdstip tijdens openingsuren.
 7. Inhalen kan alleen dan geschieden wanneer uw lidmaatschapsgeld voor de periode waarin u wenst in te halen voldaan is.
 8. ls u langer dan 1 maand niet kunt trainen door b.v. ziekte, ongeval of blessure kan in overleg uw lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Over deze periode is dan geen lidmaatschapsgeld verschuldigd. Wel dient u een verklaring van de behandelende arts of instantie te overleggen waaruit blijkt dat u die periode niet heeft mogen trainen.
 9. Opzeggen dient persoonlijk te geschieden d.m.v. inlevering van de lidmaatschapspas bij de receptie / betaalbalie. Bij inlevering ontvangt u een bewijs van beeindiging lidmaatschap. Dit bewijs wordt ondertekend door de medewerker(ster) van Ladies Gym, deze vermeld tevens de datum waarop u heeft opgezegd.
 10. De datum en handtekening op dit ontvangstbewijs zijn bindend vanaf dat moment bent u geen lid meer en geen lidmaatschapsgeld meer verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden en/of lidmaatschapsgelden. Openstaand lidmaatschapsgeld dient voldaan te worden tot aan de datum zoals vermeld op het bewijs beë©®diging lidmaatschap alvorens uw lidmaatschap daadwerkelijk beeindigd is.
 11. Als u geen trainingen meer volgt en geen gedagtekend en ondertekend bewijs van beeindiging lidmaatschap heeft bent u verplicht de lidmaatschapsgelden door te betalen.
 12. Het dragen van sportschoenen en sportkleding in de ruimste zin van het woord is verplicht. U dient er voor te zorgen dat uw schoenen ontdaan zijn van elke vorm van vervuiling alvorens de sportruimte te betreden. Het is niet toegestaan te trainen in traditionele kleding. Dit om redenen van veiligheid. Petjes, hoofdkapjes en hoofddoeken zijn toegestaan.
 13. U dient nederlands of engels te kunnen spreken of te kunnen verstaan. Anders is het onmogelijk u te begeleiden.
 14. Eigenaar en medewerkers houden zich het recht voor om deelnemers, leden en/of bezoekers uit te sluiten van deelname aan een training en/of workout op het moment dat naar hun oordeel de veiligheid en/of gezondheid van de deelnemer direct of indirect gevaar loopt.
 15. Eigenaar houdt zich het recht voor om deelnemers, leden en/of bezoekers te weigeren, het recht tot toegang te ontzeggen, te verwijderen of te doen verwijderen op het moment dat het gedrag van de te verwijderen persoon hier aanleiding toe geeft of heeft gegeven.
 16. Eigenaar en medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor materiele, immateriele en/of fysieke schade.
 17. Ondergetekende verklaard zich akkoord met een mogelijke indexering van de lidmaatschapsgelden.

  Door ondertekening verklaart de ondergetekende akkoord te gaan met, op de hoogte te zijn van de voornoemde trainingsvoorwaarden en deze na te leven en te respecteren.

Vlaardingen

: ....................................................... (datumstempel)

 

 

Handtekening

: .......................................................

 

 

Roepnaam

: .......................................................

 

 

Achternaam

: .......................................................

 

 

Adres

:.........................................................................................................................

   

Postcode:

: .......................................................

 

 

Woonplaats :

: .......................................................

 

 

Telefoon :

: .......................................................

 

 

Geboortedatum

: .......................................................

 

 

Lidnummer

: ................... 000000.......................

 

 

Activiteit

: .......................................................